Çocuk Haklarý Sözleþmesi
Turkish version of United Nations,  The Convention on the Rights of the Child   -  the Articles 42 - 54 of  54

The turkish text needs other webbrowsersettings,
or "a turkish webbrowserversion" (Netscape/Microsoft)
to read the correct Turkish instead of

II. KISIM

Madde 42
Taraf Devletler, Sözleþme ilke ve hükümlerinin uygun ve etkili araçlarla yetiþkinler kadar çocuklar tarafýndan da yaygýn biçimde öðrenilmesini saðlamayý taahhüt ederler.

Madde 43
1. Taraf Devletlerin bu Sözleþme ile üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirme konusunda kaydettikleri ilerlemeleri incelemek amacýyla, görevleri aþaðýda belirtilen bir Çocuk Haklarý Komitesi kurulmuþtur.

2. Komite bu Sözleþme ile hükme baðlanan alanda yetenekleriyle tanýnmýþ ve yüksek ahlâk sahibi on uzmandan oluþur. Komite üyeleri Taraf Devletlerce kendi vatandaþlarý arasýndan ve kiþisel olarak görev yapmak üzere, adil bir coðrafi daðýlýmý saðlama gereði ve baþlýca hukuk sistemleri göz-önünde tutularak seçilirler.

3. Komite üyeleri, Taraf devletlerce gösterilen kiþiler listesinden gizli oyla seçilirler. Her Taraf Devlet, vatandaþlarý arasýndan bir uzmaný aday gösterebilir.

4. Komite için ilk seçim, bu Sözleþmenin yürürlüðe giriþini izleyen altý ay içinde yapýlýr. Sonraki seçimler iki yýlda bir yapýlýr. Her seçim tarihinden en az dört ay önce, Birleþmiþ Milletler Teþkilatý Genel Sekreteri, Taraf Devletleri iki ay içinde adaylarýný göstermeye yazýlý olarak davet eder. Daha sonra Genel Sekreter böylece belirlenen kiþilerden, kendilerini gösteren Taraf Devletleri de iþaret ederek, alfabetik sýraya göre oluþturduðu bir listeyi, Taraf Devletlere bildirir.

5. Seçimler, Birleþmiþ Milletler Teþkilatý Merkezinde, Genel Sekreter tarafýndan davet edilen Taraf Devletler toplantýlarýnda yapýlýr. Nisabý, Taraf Devletlerin üçte ikisinin oluþturduðu bu toplantýlarda, hazýr bulunan ve oy kullanan Devletlerin salt çoðunluðuyla en fazla oy alan kiþiler Komiteye seçilir.

6. Komite üyeleri dört yýl için seçilir. Aday gösterildikleri takdirde yeniden seçilebilirler. lk seçimde seçilmiþ olan beþ üyenin görevi iki yýl sonra sona erer, bu beþ üyenin isimleri ilk seçimden hemen sonra toplantý baþkaný tarafýndan çekilen kura ile belirlenir.

7. Bir komite üyesinin ölmesi veya çekilmesi ya da baþka herhangi bir nedenle bir üyenin Komitedeki görevlerini yapamaz hale gelmesi durumunda adaylýðýný öneren Taraf Devlet, Komitenin onaylamasý koþuluyla, böylece boþalan yerdeki görev süresi doluncaya kadar, kendi vatandaþlarý arasýndan baþka bir uzmaný atayabilir.

8. Komite, iç tüzüðünü kendisi belirler.

9. Komite, memurlarýný iki yýllýk bir süre için seçer.

10. Komite toplantýlarý olaðan olarak Birleþmiþ Milletler Teþkilatý Merkezinde ya da Komite tarafýndan belirlenecek baþka uygun bir yerde yapýlýr. Komite olaðan olarak her yýl toplanýr. Komite toplantýlarýnýn süresi, gerektiðinde, Genel Kurulca onaylanmak koþuluyla, bu Sözleþmeye Taraf Devletlerin bir toplantýsýyla belirlenir veya deðiþtirilir.

11. Birleþmiþ Milletler Teþkilatý Genel Sekreteri gerekli maddi araçlarý ve personeli bu Sözleþme ile kendisine verilen görevleri etkili biçimde görebilmesi amacýyla, Komite emrine verir.

12. Bu Sözleþme uyarýnca oluþturulan Komitenin üyeleri, Genel Kurulun onayý ile, Birleþmiþ Milletler Teþkilatýnýn kaynaklarýndan karþýlanmak üzere, Genel Kurulca saptanan þart ve koþullar çerçevesinde kararlaþtýrýlan ücreti alýrlar.

Madde 44
1. Taraf Devletler, bu Sözleþmede tanýnan haklarý yürürlüðe koymak için, aldýklarý önlemleri ve bu haklardan yararlanma konusunda gerçekleþtirilen ilerlemeye iliþkin raporlarý:

a) Bu Sözleþmenin, ilgili Taraf Devlet bakýmýndan yürürlüðe giriþ tarihinden baþlayarak iki yýl içinde,

b) Daha sonra beþ yýlda bir,

Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri aracýlýðý ile Komiteye sunmayý taahhüt ederler.

2. Bu madde uyarýnca hazýrlanan raporlarda, bu Sözleþmeye göre üstlenilen sorumluluklarýn, þayet varsa, yerine getirilmesini etkileyen nedenler ve güçlükler belirtilecektir. Raporlarda ayrýca, ilgili ülkede Sözleþmenin uygulanmasý hakkýnda Komiteyi etraflýca aydýnlatacak biçimde yeterli bilgi de bulunacaktýr.

3. Komiteye etraflý bilgi içeren bir ilk rapor sunmuþ olan Taraf Devlet, bu maddenin 1 (b) bendi gereðince sunacaðý sonraki raporlarýnda daha önce verilmiþ olan temel bilgileri tekrarlamayacaktýr.

4. Komite, Taraf Devletlerden Sözleþmenin uygulamasýna iliþkin her türlü ek bilgi isteminde bulunabilir.

5. Komite, iki yýlda bir Ekonomik ve Sosyal Konsey aracýlýðý ile Genel Kurula faaliyetleri hakkýnda bir rapor sunar.

6. Taraf Devletler kendi raporlarýnýn ülkelerinde geniþ biçimde yayýmýný saðlarlar.

Madde 45
Sözleþmenin etkili biçimde uygulanmasýný geliþtirme ve Sözleþme kapsamýna giren alanda uluslararasý iþbirliðini teþvik etmek amacýyla:

a) Uzmanlaþmýþ kurumlar, UNICEF ve Birleþmiþ Milletler Teþkilatýnýn öteki organlarý, bu Sözleþmenin kendi yetki alanlarýna iliþkin olan hükümlerinin uygulanmasýnýn incelenmesi sýrasýnda, temsil edilmek hakkýna sahiptirler. Komite; uzmanlaþmýþ kurumlarý, UNICEF'i ve uygun bulduðu öteki yetkili kuruluþlarý, kendi yetki alanlarýný ilgilendiren konularda uzman olarak görüþ vermeye davet edebilir. Komite, uzmanlaþmýþ kurumlarý, UNICEF'i ve Birleþmiþ Milletler Teþkilatýnýn öteki organlarýný kendi faaliyet alanlarýna iliþkin kesimlerde Sözleþmenin uygulanmasý hakkýnda rapor sunmaya davet edebilir;

b) Komite, uygun bulduðu takdirde, Taraf Devletlerce sunulmuþ, bir istem içeren ya da teknik danýþma veya yardým ihtiyacýný belirten her raporu, gerekiyorsa Komitenin bu istek veya ihtiyaca iliþkin tavsiye ve gözlemlerini de ekleyerek, uzmanlaþmýþ kurumlara, UNICEF'e ve öteki yetkili kuruluþlara gönderir;

c) Komite, Genel Kurula Genel Sekreterden Komite adýna çocuk haklarýna iliþkin sorunlarda incelemeler yaptýrmasý isteðinde bulunulmasýný, tavsiye edebilir;

d) Komite, bu Sözleþmenin 44 ve 45 inci maddeleri uyarýnca alýnan bilgilere dayanarak, telkin ve genel nitelikte tavsiyelerde bulunabilir. Bu telkin ve genel nitelikteki tavsiyeler, ilgili olan her Taraf Devlete gönderilir ve þayet varsa, Taraf Devletlerin yorumlarý ile birlikte Genel Kurulun dikkatine sunulur.

_________________________________________

III. KISIM

Madde 46
Bu Sözleþme bütün Devletlerin imzasýna açýktýr.

Madde 47
Bu Sözleþme onaylamaya baðlý tutulmuþtur. Onay belgeleri Birleþmiþ Milletler Teþkilatý Genel Sekreteri nezdine tevdi edilecektir.

Madde 48
Bu Sözleþme bütün Devletlerin katýlmasýna açýk olacaktýr. Katýlma belgeleri Birleþmiþ Milletler Teþkilatý Genel Sekreteri nezdine tevdi edilecektir.

Madde 49
1. Bu Sözleþme, yirminci onay ya da katýlma belgesinin Birleþmiþ Milletler Teþkilatý Genel Sekreteri nezdine tevdi tarihini izleyen otuzuncu gün yürürlüðe gïrecektir.

2. Yirminci onay ya da katýlma belgesinin tevdiinden sonra bu Sözleþmeyi onaylayacak ya da ona katýlacak Devletlerin her biri için, bu Sözleþme, sözkonusu Devletin onay ya da katýlma belgesini tevdi tarihinden sonraki otuzuncu gün yürürlüðe girecektir.

Madde 50
1. Bu Sözleþmeye Taraf herhangi bir Devlet bir deðiþiklik önerisinde bulunabilir ve buna iliþkin metni Birleþmiþ Milletler Teþkilatý Genel Sekreteri nezdine tevdi edebilir. Genel Sekreter bunun üzerine deðiþiklik önerisini Taraf Devletlere, önerinin incelenmesi ve oya konulmasý amacýyla bir Taraf Devletler Konferansý oluþturulmasýný isteyip istemediklerini kendisine bildirmeleri kaydýyla, iletir. Böyle bir duyuru tarihini izleyen dört ay içinde Taraf Devletlerin en az üçte biri sözkonusu konferansýn toplanmasýndan yana olduklarýný ifade ederlerse Genel Sekreter, Birleþmiþ Milletler ÇOCUK HAKLARINA DAÝR SÖZLEÞME

Teþkilatý çerçevesinde bu konferansi düzenler. Konferansta hazýr bulunan ve oy kullanan Taraf Devletlerin çoðunluðu tarafýndan kabul edilen her deðiþiklik, onay için Birleþmiþ Miletler Genel Kuruluna sunulur.

2. Bu maddenin 1 inci fýkrasýnda yeralan hükümlere uygun olarak kabul edilen bir deðiþiklik, Birleþmiþ Milletler Genel Kurulunca onaylandýðý ve bu Sözleþmeye Taraf Devletlerin üçte iki çoðunluðu tarafýndan kabul edildiði zaman yürürlüðe girer.

3. Bir deðiþiklik yürürlüðe girdiði zaman, onu kabul eden Taraf Devletler bakýmýndan baðlayýcýlýk taþýr. Öteki Taraf Devletler bu Sözleþme hükümleri ve daha önce kabul ettikleri her deðiþiklikle baðlý kalýrlar.

Madde 51
1. Birleþmiþ Milletler Teþkilatý Genel Sekreteri, onay ya da katýlma anýnda yapýlabilecek çekincelerin metnini alacak ve bütün Devletlere bildirecektir.

2. Bu Sözleþmenin amacý ve konusu ile baðdaþmayan hiçbir çekinceye izin verilmeyecektir.

3. Çekinceler, Birleþmiþ Milletler Teþkilatý Genel Sekreterince, geri alýnacaðýna iliþkin bildirimde bulunma yoluyla her zaman geri alýnabilir. Bunun üzerine Genel Sekreter, bütün Devletleri haberdar eder. Böyle bir bildirim, Genel Sekreter tarafýndan alýndýðý tarihte iþlerlik kazanýr.

Madde 52
Bir Taraf Devlet, bu Sözleþmeyi, Birleþmiþ Milletler Teþkilatý Genel Sekreterine vereceði yazýlý bildirim yoluyla feshedebilir. Fesih, bildirimin Genel Sekreter tarafýndan alýnmasý tarihinden bir yýl sonra geçerli olur.

Madde 53
Birleþmiþ Milletler Teþkilatý Genel Sekreteri, bu Sözleþmenin tevdi makamý olarak belirlenmiþtir.

Madde 54
Ýngilizce, Arapça, Çince, spanyolca, Fransýzca ve Rusça metinleri de ayný derecede geçerli olan bu Sözleþmenin özgün metni, Birleþmiþ Milletler Teþkilatý Genel Sekreteri nezdine tevdi edilecektir.

Hükümetleri tarafýndan tam yetkili kýlýnan aþaðýda imzalarý bulunan Temsilciler, yukarýdaki kurallarýn ýþýðýnda, bu Sözleþmeyi imzalamýþlardýr.

_________________________________________

BOES.ORG's comments:

The work to realize this international Agreement/Contract
started at 1979.

The document was clear to sign from the 26:th of January 1990.
All details in Preamble, Part I, Part II and Part III - were accepted,
signed and later ratified, by High Representatives
from each one of the presently acknowledged 187 Convention-States.

New York 199 . .   . . . . / . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


This BIG and BEAUTYFUL agreement
was meant to represent a kind of guarantee
for a better life
Better Life for Children
Better Life for Parents
Better Future for Everyone

But -
TOP

   
Frames

Background
music 1
music 2
music 3
jazz 1
jazz 2
classical 1
classical 2
classical 3
 


Article
46


English
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

French
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

German
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Spanish
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

E X T R A
languages

Arabic
Article 1 - 54

Chinese
Article 1 - 54

Danish
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Dutch
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Finnish
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Italian
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Japanese
Article 1 - 54

Norwegian
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Portuguese
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Russian
Article 1 - 54

Swedish
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Turkish
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

P L U S
versions

all Americans'
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

all Presidents'
all Ministers'
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54
 

 
Go to
Main INDEX


THE
ARTICLES1
Definition
of a child

2
Non-
discrimi-
nation

3
Best
interests
of the child

4
Imple-
mentation
of rights
IMPLE-
MENTATION
AND
MONITORING


42
The
information
obligation of
the States
Parties
regarding the
Convention

43
The
Committee
on the rights
of the child

44
Reports of
implemen-
tation

45
Methods of
activity of the
Committee
FINAL
CLAUSES


46
The
undersigning

47
Ratification

48
Accession
possibility

49
Inactment

50
Amendments

51
Reservations

52
Denunciation

53
Depositary

54
Original texts
 

 
completing
 
Multilingual
Universal
Declaration
of Human
Rights

 
 
overview
multilingual
documents

 
 
Go To
Main INDEX

 
 
Article 46
Main INDEX
Article 1 - 4
Article-index
Article 5 - 41
other languages
Article 42 - 54
overview