boes.org Yhdistyneiden Kansakuntien

Yleissopimus lapsen oikeuksista
The Finnish version of United Nations,  The Convention on the Rights of the Child  -  the Articles 42 - 54 of  54

II OSA

42 Artikla
Sopimusvaltiot sitoutuvat saattamaan yleissopimuksen periaatteet ja määräykset yleisesti niin aikuisten kuin lastenkin tietoon tarkoituksenmukaisesti ja aktiivisesti.

43 Artikla
1. Sopimusvaltioiden edistymistä tämän yleissopimuksen velvoitteiden täyttämisessä tarkastelemaan perustetaan lapsen oikeuksien komitea, joka hoitaa jäljempänä määriteltyjä tehtäviä.

2. Komitea koostuu kymmenestä korkean moraalin ja tämän yleissopimuksen alueelta hyvin asiantuntemuksen tunnetusti omaavasta asiantuntijasta. Sopimusvaltiot valitsevat komitean jäsenet kansalaistensa keskuudesta ja he toimivat komiteassa henkilökohtaisessa ominaisuudessaan. Jäsenten valinnassa maantieteellisen jakauman tasapuolisuuteen ja siihen, että keskeisimmät oikeusjärjestelmät ovat edustettuina.

3. Komitean jäsenet valitaan salaisilla vaaleilla sopimusvaltioiden nimeämistä henkilöistä. Kukin sopimusvaltio voi asettaa ehdokkaaksi yhden kansalaisensa.

4. Ensimmäinen komitea valitaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulosta ja sen jälkeen komitea valitaan joka toinen vuosi. Vähintään neljä kuukautta ennen kutakin vaalia on Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin lähetettävä sopimusvaltioille kirje, jossa pyydetään näitä nimeämään ehdokkaansa kahden kuukauden kuluessa. Pääsihteeri laatii sen jälkeen kaikista nimetyistä henkilöistä aakkosjärjestyksessä olevan luettelon, josta käy ilmi heidät nimenneet sopimusvaltiot, ja antaa sen tämän yleissopimuksen sopimusvaltioiden tiedoksi.

5. Vaali toimitetaan pääsihteerin koollekutsumissa sopimusvaltioiden kokouksissa Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa. Nämä kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun läsnä on kaksi kolmasosaa sopimusvaltioista ja komiteaan tulevat valituksi ne, jotka saavat eniten ääniä ja enemmistön läsnäolevien ja äänestävien sopimusvaltioiden edustajien äänistä.

6. Komitean jäsenet valitaan nelivuotiskaudeksi. Heidät voidaan valita uudestaan, jos heidät nimetään uudelleen ehdokkaksi. Ensimmäisessä vaalissa valituista jäsenistä viiden toimikausi päättyy kahden vuoden kuluttua. Kokouksen puheenjohtaja valitsee arvalla nämä viisi jäsentä välittömästi ensimmäisen vaalin jälkeen.

7. Jos komitean jäsen kuolee, eroaa tai ilmoittaa ettei voi jostain syystä hoitaa komitean antamia tehtäviä, sopimusvaltio, joka oli asettanut henkilön ehdokkaaksi nimittää toisen asiantuntijan kansalaistensa joukosta tämän tilalle hänen kaudestaan jäljellä olevaksi ajaksi. Komitean on hyväksyttävä tällainen nimitys.

8. Komitea hyväksyy oman menettelytapasääntönsä.

9. Komitea valitsee toimihenkilönsä kaksivuotiskaudeksi.

10. Komitean kokoukset järjestetään tavallisesti Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa tai missä tahansa muussa komitean päättämässä sopivassa paikassa. Komitean kokoontuu yleensä vuosittain. Tämän yleissopimuksen sopimusvaltioiden kokous päättää kokousten kestosta ja tarvittaessa tarkistaa sen. Päätös annetaan yleiskokouksen hyväksyttäväksi.

11. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri huolehtii, että komitealla on käytössään tarvittava henkilökunta ja työtilat, jotta komitea voi hoitaa tämän yleissopimuksen mukaiset tehtävänsä tehokkaasti.

12. Yleissopimuksen päätöksellä saavat tämän yleissopimuksen perustetun komitean jäsenet palkkaa Yhdistyneiden Kansakuntien varoista yleiskokouksen päättämin ehdoin.

44 Artikla
1. Sopimusvaltiot antavat Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin kautta komitealle raportin suorittamistaan toimenpiteistä, jotka vaikutavat tässä yleissopimuksessa tunnustettuihin oikeuksiin ja näiden oikeuksien nauttimisessa tapahtuneesta edistymisestä:

a) kahden vuoden kuluessa siitä, kun yleissopimus on tullut voimaan asianomaiseen sopimusvaltioon nähden;

b) sen jälkeen joka viides vuosi.

2. Tämän artiklan mukaisesti tehdyissä raporteissa on osoitettava niitä mahdollisia tekijöitä ja vaikeuksia, jotka vaikeuttavat tämän yleissopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämistä. Raporteissa on myös oltava riittävästi tietoja, jotta komitea voi saada kattavan käsityksen yleissopimuksen nuodattamisesta kyseisessä maassa.

3. Sopimusvaltion, joka on antanut komitealle laajan ensiraportin, ei tarvitse siitä seuraavissa
1 b) kappaleen mukaisissa raporteissa toistaa aikaisemmin komitealle toimitettuja perustietoja.

4. Komitea voi pyytää sopimusvaltiolta yleissopimuksen täytäntöönpanoon olennaisia lisätietoja.

5. Komitea antaa joka toinen vuosi talous- ja sosiaalineuvoston kautta Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokoukselle raportin toiminnastaan.

6. Sopimusvaltiot julkistavat omat raporttinsa laajalti yleisölle omassa maassaan.

45 Artikla
Jotta yleissopimuksen täytäntööpanoa voitaisiin edistää tehokkaasti ja rohkaista kansainvälistä yhteistyötä sen kattamalla alalla:

a) eristyisjärjestöillä, UNICEF:illa ja muilla Yhdistyneiden Kansakuntien elimillä on oikeus olla edustettuina tämän yleissopimuksen sellaisten määräysten toimeenpanon arvioinnissa, jotka kuuluvat niiden toimialueeseen. Komitea voi tarvittaessa pyytää erityisjärjestöä, UNICEF:ia ja muita toimivaltaisia yhteisöjä antamaan asiantuntija-apua
yleissopimuksen täytäntöönpanossa niissä kysymyksissä, jotka kuuluvat kunkin toimialueeseen. Komitea voi pyytää erityisjärjetöjä, UNICEF:ia ja muita Yhdistyneiden Kansakuntien elimiä antamaan raportteja yleissopimuksen täytäntööpanosta niillä alueilla, jotka kuuluvat kunkin toimialueeseen.

b) komitea lähettä tarpeelliseksi katsomissaan tapauksissa erityisjärjestöille, UNICEF:ille ja muille toimivaltaisille elimille sopimusvaltioiden raportit, joissa pyydetään tai ilmaistaan tarve teknisistä neuvoista tai avusta yhdessä komitean omien huomioiden ja ehdotusten kanssa, mikäli niitä on näiden pyyntöjen tai tarpeiden suhteen;

c) komitea voi suositella yleiskokoukselle, että se pyytäisi pääsihteeriä suorittamaan komiten puolesta tutkimuksia lapsen oikeuksiin liittyvissä erityiskysymyksissä;

d) komitea voi tehdä ehdotuksia ja yleisiä suosituksia, jotka perustuvat tämän yleissopimuksen 44 ja 45 artiklan mukaisesti saatuihin tietoihin. Nämä ehdotukset ja yleiset suositukset toimitetaan kaikille asianosaisille sopimusvaltioille ja niistä ilmoitetaan yleiskokoukselle.

_________________________________________

III OSA

46 Artikla
Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten kaikille valtioille.

47 Artikla
Tämä yleissopimus on ratifioitava. Ratifioimiskirjat talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

48 Artikla
Tähän yleissopimukseen voivat liittyä kaikki valtiot. Littymiskirjat talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

49 Artikla
1. Tämä yleissopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä kun Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan on talletettu kahdeskymmenes ratifioimis- tai liittymiskirja.

2. Kunkin sopimusvaltion osalta, joka ratifioi yleissopimuksen tai liittyy siihen kahdennenkymmenennen ratifioimis- tai liitymiskirjan tallettamisen jälkeen, yleissopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä tällaisen valtion oman ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisesta.

50 Artikla
1. Mikä tahansa sopimusvaltio voi ehdottaa muutosta yleissopimukseen ja antaa muutosehdotuksen Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille. Pääsihteerin on tämän jälkeen ilmoitettava sopimusvaltioille muutosehdotuksesta pyytäen näitä ilmoittamaan, jos ne kannattavat sopimusvaltioiden yhteistä kokousta muutosesityksen käsittelemiseksi ja siitä äänestämiseksi. Mikäli neljän kuukauden kuluessa tällaisesta ilmoituksesta vähintään yksi kolmasosa sopimusvaltioista kannattaa tällaisen kokouksen järjestämistä, pääsihteeri kutsuu kokouksen koolle Yhdistyneiden Kansakuntien alaisuudessa. Mikä tahansa muutosesitys, joka on hyväksytty läsnäolevien ja äänestävien sopimusvaltioiden enemmistöllä alistetaan Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen hyväksyttäväksi.

2. Muutos, joka on hyväksytty tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti tulee voimaan kun sopimusvaltioiden kahden kolmasosan enemmistö on hyväksynyt muutoksen Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksessa.

3. kun muutos tulee voimaan, se sitoo niitä sopimusvaltioita, jotka sen ovat hyvksyneet. Muita sopimusvaltioita sitovat edellen tämän yleissopimuksen määräykset ja aikaisemmin mahdollisesti voimaan tulleet muutokset, jotka ne ovat hyväksyneet.

51 Artikla
1. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille lähetetään ja hän toimittaa edelleen kaikille valtioille valtioiden ratifioinnin tai sopimuksen liittymisen yhteydessä tekemien varaumien tekstit.

2. Varaumaa, joka ei ole sopusoinnussa tämän yleissopimuksen päämäärän ja tarkoituksen kanssa ei sallita.

3. Varaumat voidaan milloin tahansa peruuttaa ilmoittamalla siitä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, joka ilmoittaa sitten asiasta kaikille valtioille. Tällainen ilmoitus tulee voiman päivänä, jona pääsihteeri ottaa sen vastaan.

52 Artikla
Sopimusvaltio voi irtisanoa tämän yleissopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Yhdeistyneiden Kansakuntien pääsihteerille. Irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua siitä kun pääshteeri on ottanut ilmoituksen vastaan.

53 Artikla
Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri määrätään tämän yleissopimuksen tallettajaksi.

54 Artikla
Tämä yleissopimus, jonka arabian- kiinan- englannin- ranskan- venäjän- ja espanjankielisen alkuperäiskappaleen tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.
Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet edustajat hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

_________________________________________

BOES.ORG's comments:

The work to realize this international Agreement/Contract
started at 1979.

The document was clear to sign from the 26:th of January 1990.
All details in Preamble, Part I, Part II and Part III - were accepted,
signed and later ratified, by High Representatives
from each one of the presently acknowledged 187 Convention-States.

New York 199 . .   . . . . / . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


This BIG and BEAUTYFUL agreement
was meant to represent a kind of guarantee
for a better life
Better Life for Children
Better Life for Parents
Better Future for Everyone

But -
TOP
   
Frames

Background
music 1
music 2
music 3
jazz 1
jazz 2
classical 1
classical 2
classical 3
 

Article
17 - media
23
32


English
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

French
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

German
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Spanish
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

E X T R A
languages

Arabic
Article 1 - 54

Chinese
Article 1 - 54

Danish
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Dutch
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Finnish
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Italian
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Japanese
Article 1 - 54

Norwegian
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Portuguese
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Russian
Article 1 - 54

Swedish
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Turkish
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

P L U S
versions

all Americans'
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

all Presidents'
all Ministers'
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54
 

overview
multilingual
documents

Go To
Main INDEX

 THE
ARTICLES


1
Definition
of a child

2
Non-
discrimi-
nation

3
Best
interests
of the child

4
Imple-
mentation
of rights30
Children of
minorities or
indigenous
people

31
Leisure,
recreation
and cultural
activities

32
Child
labour

33
Drug abuse

34
Sexual
exploitation

35
Sale,
trafficking
and
abduction

36
Other
forms of
exploitation

37
Torture and
deprivation
of liberty

38
Armed
conflicts

39
Rehabili-
tative care

40
Admini-
stration
of juvenile
justice

41
States'
Respect for
existing
standardsIMPLE-
MENTATION
AND
MONITORING

42
The
information
obligation of
the States
Parties
regarding the
Convention

43
The
Committee
on the rights
of the child

44
Reports of
implemen-
tation

45
Methods of
activity of the
CommitteeFINAL
CLAUSES

46
The
undersigning

47
Ratification

48
Accession
possibility

49
Inactment

50
Amendments

51
Reservations

52
Denunciation

53
Depositary

54
Original texts
 

completing
Multilingual
Universal
Declaration
of Human
Rights


boes.org Yhdistyneiden Kansakuntien
Article 46
Main INDEX
Article 1 - 4
Article-index
Article 5 - 41
other languages
Article 42 - 54
Scandinavian Square
By You, this text can be spread - and used too