Çocuk Haklarý Sözleþmesi
The Turkish version of United Nations'  The Convention on the Rights of the Child

  The turkish text needs other webbrowsersettings,
  or "a turkish webbrowserversion" (Netscape/Microsoft)
  to read the correct Turkish instead of

  Bu Sözleþmeye Taraf Devletler:

 • Birleþmiþ Milletler Andlaþmasýnda ilân edilen ilkeler uyarýnca insanlýk ailesinin tüm üyelerinin, do uþtan varlýklarýna özgü bulunan haysiyetle birlikte eþit ve devredilemez haklara sahip olmalarýnýn tanýnmasýnýn, dünyada özgürlük, adalet ve barýþýn temeli olduðunu düþünerek,

 • Birleþmiþ Milletler halklarýnýn, insanýn temel haklarýna ve bireyin, insan olarak taþýdýðý haysiyet ve deðere olan kesin inançlarýný Birleþmiþ Milletler Andlaþmasýnda bir kez daha doðrulamýþ olduklarýný ve daha geniþ bir özgürlük ortamýnda tòplumsal ilerleme ve daha iyi bir yaþam düzeyi saðlama yolundaki kararlýlýklarýný hatýrda tutarak,

 • Birleþmiþ Milletlerin, Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirisinde ve Uluslararasý Ýnsan Haklarý Sözleþmelerinde herkesin, bu metinlerde yeralan hak ve özgürlüklerden ýrk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da baþka görüþ, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doðuþtan veya baþka durumdan kaynaklanan ayýrýmlar dahil, hiçbir ayýrým gözetilmeksizin yararlanma hakkýna sahip olduklarýný benimsediklerini ve ilân ettiklerini kabul ederek,

 • Uluslararasý Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirisinde, Birleþmiþ Milletlerin, çocuklarýn özel ilgi ve yardýma hakký olduðunu ilân ettiðini anýmsayarak,

 • Toplumun temel birimi olan ve tüm üyelerinin ve özellikle çocuklarýn geliþmeleri ve esenlikleri için doðal ortamý oluþturan ailenin toplum içinde kendisinden beklenen sorumluluklarý tam olarak yerine getirebilmesi için gerekli koruma ve yardýmý görmesinin zorunluluðuna inanmýþ olarak,

 • Çocuðun kiþiliðinin tam ve uyumlu olarak geliþebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayýþ havasýnýn içindeki bir aile ortamýnda yetiþmesinin gerekliliðini kabul ederek,

 • Çocuðun toplumda bireysel bir yaþantý sürdürebilmesi için her yönüyle hazýrlanmasýnýn ve Birleþmiþ Milletler Andlaþmasýnda ilân edilen ülküler ve özellikle barýþ, deðerbilirlik, hoþgörü, özgürlük, eþitlik ve dayanýþma ruhuyla yetiþtirilmesinin gerekliliðini gözönünde bulundurarak,

 • Çocuða özel bir ilgi gösterme gerekliliðinin, 1924 tarihli, Cenevre Çocuk Haklarý Bildirisinde ve 20 Kasým 1959 tarihinde Birleþmiþ Milletler (27 Ocak 1995 tarihli ve 22184 sayýlý Resmi Gazete'den aynen alýnmýþtýr).
  Teþkilatý Genel Kurulunca kabul edilen Çocuk Haklarý Bildirisinde belirtildiðini ve Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirisinde, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararasý Sözleþmesi'nde (özellikle 23 ve 24 üncü maddelerinde) ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara Ýliþkin Uluslararasý Sözleþmede (özellikle 10 uncu maddesinde) ve çocuklarýn esenliði ile ilgili uzman kuruluþlarýn ve uluslararasý örgütlerin kurucu ve ilgili belgelerinde tanýndýðýný hatýrda tutarak,

 • Çocuk Haklarý Bildirisinde de belirtildiði gibi "çocuðun gerek bedensel gerek zihinsel bakýmdan tam erginliðe ulaþmamýþ olmasý nedeniyle doðum sonrasýnda olduðu kadar, doðum öncesinde de uygun yasal korumayý da içeren özel güvence ve koruma gereksiniminin bulunduðu" nu hatýrda tutarak,

 • Ulusal ve uluslararasý düzeyde çocuklarý aile yanýna yerleþtirme ve evlât edinmeye de özel atýfta bulunan Çocuðun Korunmasý ve Esenliðine Ýliþkin Toplumsal ve Hukuksal Ýlkeler Bildirisi; Çocuk Mahkemelerinin Yönetimi Hakkýnda Birleþmiþ Milletler Asgari Standart Kurallarý (Beijing Kurallarý) ve Acil Durumlarda ve Silâhlý Çatýþma Halinde Kadýnlarýn ve Çocuklarýn Korunmasýna Ýliþkin Bildirinin hükümlerini anýmsayarak, Dünyadaki ülkelerin tümünde çok güç koþullar altýnda yaþayan ve bu nedenle özel bir ilgiye gerèksinimi olan çocuklarýn bulunduðu bilinci içinde,

 • Çocuðun korunmasý ve uyumlu geliþmesi bakýmýndan her halkýn kendine özgü geleneklerinin ve kültürel deðerlerinin taþýdýðý önemi gözönünde tutarak,

 • Her ülkedeki, özellikle geliþmekte olan ülkelerdeki çocuklarýn yaþama koþullarýnýn iyileþtirilmesi için uluslararasý iþbirliðinin taþýdýðý önemin bilincinde olarak,

aþaðýdaki kurallar üzerinde anlaþmaya varmýþlardýr:

Madde 1
Bu Sözleþme uyarýnca çocuða uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaþta reþit olma durumu hariç, onsekiz yaþýna kadar her insan çocuk sayýlýr.

Madde 2
1. Taraf Devletler, bu Sözleþmede yazýlý olan haklarý kendi yetkileri altýnda bulunan her çocuða, kendilerinin, ana babalarýnýn veya yasal vasilerinin sahip olduklarý, ýrk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da baþka düþünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlýk, doðuþ ve diðer statüler nedeniyle hiçbir ayrým gözetmeksizin tanýr ve taahhüt ederler.

2. Taraf Devletler, çocuðun ana-babasýnýn, yasal vasilerinin veya ailesinin öteki üyelerinin durumlarý, faaliyetleri, açýklanan düþünceleri veya inançlarý nedeniyle her türlü ayýrýma veya cezaya tâbi tutulmasýna karþý etkili biçimde korunmasý için gerekli tüm uygun önlemi alýrlar.

Madde 3
1. Kamusal ya da özel sosyal yardým kuruluþlarý, mahkemeler, idari makamlar veya yasama organlarý tarafýndan yapýlan ve çocuklarý ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuðun yararý temel düþüncedir.

2. Taraf Devletler, çocuðun ana-babasýnýn, vasilerinin ya da kendisinden hukuken sorumlu olan diðer kiþilerin hak ve ödevlerini de gözönünde tutarak, esenliði için gerekli bakým ve korumayý saðlamayý üstlenirler ve bu amaçla tüm uygun yasal ve idari önlemleri alýrlar.

3. Taraf Devletler, çocuklarýn bakýmý veya korunmasýndan sorumlu kurumlarýn, hizmet ve faaliyetlerin özellikle güvenlik, saðlýk, personel sayýsý ve uygunluðu ve yönetimin yeterliliði açýsýndan, yetkili makamlarca konulan ölçülere uymalarýný taahhüt ederler.

Madde 4
Taraf Devletler, bu Sözleþmede tanýnan haklarýn uygulanmasý amacýyla gereken her türlü yasal, idari ve diðer önlemleri alýrlar. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara iliþkin olarak, Taraf Devletler eldeki kaynaklarýný olabildiðince geniþ tutarak, gerekirse uluslararasý iþbirliði çerçevesinde bu tür önlemler alýrlar.
TOP
   
Frames

Background
music 1
music 2
music 3
jazz 1
jazz 2
classical 1
classical 2
classical 3
 


English
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

French
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

German
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Spanish
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

E X T R A
languages

Arabic
Article 1 - 54

Chinese
Article 1 - 54

Danish
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Dutch
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Finnish
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Italian
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Japanese
Article 1 - 54

Norwegian
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Portuguese
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Russian
Article 1 - 54

Swedish
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

Turkish
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54


P L U S
versions

all Americans'
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54

all Presidents'
all Ministers'
Article 1 - 4
Article 5 - 41
Article 42 - 54
 
 

 
 
completing
 
Multilingual
Universal
Declaration
of Human
Rights

 
 
overview
multilingual
documents

 
 
Go to
Main INDEX
International Contract Article 1 - 4 Article 5 - 41 Article 42 - 54
BOES.ORG Main INDEX other languages overview
By You, this text can be spread - and used too