boes.org barnets rettigheter
Massemedia, barn og barns rett
 

 

Artikkel 17
Partene anerkjenner den viktige oppgave som massemedia utfører og skal sikre at barnet har tilgang til informasjon og stoff fra et mangfold nasjonale og internasjonale kilder, særlig de som tar sikte på å fremme hans eller hennes sosiale, åndelige og moralske velvære og fysiske og mentale helse. For dette formål skal partene:....
Forente nasjoner  

Om barn og barns rett 1-4.
Massemedia, barn og rett  5-41.
Om barn og barns rett  42-54.

               
http://boes.org
barnerett